Шановні пацієнти!

Нагадуємо, що з 20.06.2022р. у нашому медичному центрі діє новий прайс-лист. Актуальний прайс уточнюйте при записі на прийом за телефонами:
(068)43-970-68,
(067)56-789-56,
(099)56-789-56,
(073)56-789-56.

В медичному центрі «Зір 100%» діє знижка 50% на діагностичні послуги та 30% на оперативні втручання для військових ЗСУ та учасників ТрО.

Для переселенців з територій, де тривають активні бойові дії, наша клініка надає знижку 15% на діагностичні послуги.

Знижка надається тільки при наявності відповідного документу.

Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!💙💛

ЗіР 100%

Медичний офтальмологічний центр

Home Договор публичной оферты

Договор публичной оферты

A lot of students feel overwhelmed by their workloads and would like someone to compose my essay for me at no cost. Fortunately, there are many essay writing companies online to handle your task needs. They’ll collaborate with you to produce an excellent essay for an affordable cost. It can also be employed online, which is the best thing about it. Even better, you can select the writer you want you want to collaborate with. Based on the past work and experience, you can pick one of their writers.

Free essays are available on these websites and do not require the payment of in advance. After examining for mistakes and plagiarism they will send you an edited paper. The writer then delivers the finished essay to you to be approved. The websites also come with the possibility of a refund, which means it’s worth the time. Since you don’t need to submit the essay again and you don’t need to worry about missing your deadlines again. One of the best things is that They have a very affordable price.

It is recommended to speak with the manager when you place an order. Managers can answer any questions you may ask and provide help with papers advice on the rules and regulations of cooperation. The manager will also inform you of the deadlines that you’ll be able to anticipate, the writer’s qualifications, as well as the cost. After you sign the contract and submit your essay, the file will be delivered to you. Then, you can make a transfer of money to the account of the business. The company’s representative will be in contact with you to ensure you’re pleased with your paper.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зір сто процентів» (надалі – «Виконавець»), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 40843086), місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 23, ліцензія на медичну практику № 173 від 23 лютого 2017 року за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я, офтальмологія, дитяча офтальмологія, анестезіологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна)» згідно реєстраційного досьє від 16.02.2017 No 1602/19-М,  в особі директора Жабоєдова Дмитра Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб фізичних осіб (надалі – «Замовник», «Пацієнт»), укасти  Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та відповідно до Заявки Замовника (надалі – «Послуга»). Інформація про послугу розміщена на сайті Виконавця zir.fullset.org в розділі «Послуги».

1.2. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, в тому числі, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначені у розділі «Акції» на сайті zir.fullset.org.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://zir.clinic/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети із значенням особистих данних Пацієнта, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.

1.6. Пацієнт – фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, підписала Анкету та сплатила за обрану Послугу. Пацієнт несе всі ризики, пов’язані з заповненням анкети будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов’язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості користуванням онлайн-анкетою та оплатою обраних послуг не уповноваженими на те особами.

1.7. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗІР СТО ПРОЦЕНТІВ», що отримало від Пацієнтів дозвіл на розміщення персональних/особистих даних в онлайн-анкеті.

1.8. Сторони – Пацієнт та Виконавець.

1.9. Анкета – це електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Виконавцю надає Пацієнту право на отримання Послуги Виконавця на умовах даної Оферти.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції, а Пацієнт зобов’язується прийняти їх.

2.3. Послуги та Акційні пропозиції надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил обслуговування є Акцепт Пацієнтом умов Публічної оферти даного Договору.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг та Акційних пропозицій деталізовано на сайті Виконавця zir.fullset.org у розділах «Послуги», «Ціни», «Акції». Для одержання детальної інформації щодо послуг, їх вартості, умов та порядку надання можна звернутись до адміністраторів Виконавця за телефонами вказаними на сайті.

2.5. До складу Послуг відповідно до дійсної публічної оферти, не входять будь-які додаткові послуги окрім вказаних Замовником в Анкеті.

2.6. Виконавець надає Послуги та Акційні пропозиції, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

2.7. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважаються місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд 23).

2.8. Послуги надаються протягом графіку роботи Виконавця, зазначеного на його сайті zir.fullset.org.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Пацієнт має право:

3.1.1. Користуватися Послугами та акційними пропозиціями протягом всього строку їх дії. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.

3.1.2. Користуватися всіма привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.1.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним Послуг та Акційних пропозицій, а також іншу пов’язану з ними інформацію.

3.1.4. Звертатись до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їх надання та умов цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті zir.fullset.org, та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим чи іншим повідомленням відповідно до графіку роботи Виконавця, крім святкових днів.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

3.1.6. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

3.1.7. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу встановлену Виконавцем дату її надання або погодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення можливе лише один раз.

3.2. Пацієнт зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта, в тому числі для заповнення Анкети.

3.2.2. До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.

3.2.3. Виконувати умови цієї Оферти.

3.2.4. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

3.2.5. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

3.2.6. При зверненні до Виконавця за наданням послуг та Акційних пропозицій, не порушувати вимог чинного законодавства України та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання Послуг та Акційних пропозицій у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.2.7. Не чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.

3.2.8. Не допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

3.2.9. Не здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Пацієнтів та/або третіх осіб.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.2. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Пацієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов цього Договору.

3.3.3. Відмовити Пацієнту у наданні Послуг і Акційних пропозицій та припинити дію цього Договору.

3.3.4. Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору.

3.3.5. Використовувати адресу електронної пошти, зазначену Пацієнтом для направлення листів та повідомлень Пацієнту.

3.3.6. Без згоди Пацієнта змінювати параметри маршрутизації.

3.3.7. На підставі отриманого від Пацієнта контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Пацієнта та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому у таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

3.3.8. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг та Акційних пропозицій належної якості відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Пацієнтом на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту персональних даних.

3.4.3. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень чинного закнодавства України.

3.4.4. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.5. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.6. Здійснювати консультаційну підтримку Пацієнтів щодо послуг Виконавця та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.

3.4.7. У повному обсязі повернути грошові кошти Пацієнту виключно у випадку повного скасування Виконавцем оплаченої Пацієнтом Послуги.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Виконавець приступає до надання Послуг виключно за умови попередньої оплати Замовником вартості Послуг, відповідно до Анкети Замовника, здійсненої шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий/поточний рахунок в т.ч. з використанням платіжного сервісу «LiqPay», що є акцептом публічної оферти Замовником.

Виконавець має право відмовитись від виконання Договору повністю чи частково у випадку порушення Замовником умов оплати Послуг за таким Договором.

4.2. Оплата послуги здійснюється у відповідності з діючими цінами на сайті Виконавця (Розділ «Ціни») шляхом проведення попередньої оплати вартості Послуги Виконавця відповідно до Анкети Замовника, шляхом безготівкового розрахунку в т.ч. з використанням платіжного сервісу «LiqPay».

4.3. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті та може змінюватися. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті.

4.4. Послуга надається Виконавцем після повної, 100 (сто) % її оплати Пацієнтом. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Пацієнта з усіма умовами Оферти.

Грошові кошти, сплачені Замовником відповідно до п.п. 4.1., 4.2., поверненню не підлягають, крім випадку, передбаченого у п. 3.4.7. Договору.

 

У випадку відмови Замовника від отримання оплаченої послуги, він має право не пізніше 14 календарних днів з дати оплати письмово звернутись до Виконавця з проханням повернути кошти. Таке звернення Замовник може направити на електронну адресу  zir.clinic.reception@gmail.com, надіслати поштовим відправленням на адресу Виконавця «02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 23», або звернутися безпосередньо до Виконавця.  У своєму зверненні потрібно вказати причини відмови від послуги, свої прізвище, ім’я та по батькові, адресу, телефон, вказати номер картки, з якої була здійснена оплата, та додати копію чеку (квитанції) про оплату. Замовник розглядає звернення протягом 5 (п’яти) робочих днів та вирішує питання щодо повернення коштів, про що письмово повідомляє Замовника.

Сплачені грошові кошти не повертаються Замовнику у випадках:

 1. Придбання контактних лінз та засобів догляду за ними, оскільки ці товари належать до медичних засобів, тому обміну та поверненню не підлягають (згідно постанови Кабінету міністрів України від 19.03.94 року про реалізацію окремий положень Закону України «Про захист прав споживачів» та Наказу МОЗ України №360 від 19.07 .2005 року (пункт 16).

При отриманні контактних лінз чи засобів догляду за ними Замовник має уважно перевірити вміст замовлення. Замовник має право відмовитися від замовлення або його частини безпосередньо в момент отримання, якщо товар не відповідає замовленому. Товар може бути повернений тільки в своїй неушкодженій оригінальній упаковці.

За наявності виробничого браку Виконавець забирає лінзи на експертизу, і якщо брак підтверджується, робить обмін товару, або повертає кошти. Лінза повинна бути повернута в контейнері з розчином і з блістером, в якому вона перебувала. У цьому випадку повернення здійснюється протягом 14 днів з дня покупки товару.

Претензії на можливий брак лінзи приймаються від Замовників, у яких є рецепт на ці лінзи і лінзи носяться не вперше. Це саме стосується і кольорових лінз.

Всі товари, представлені на сайті Виконавця, мають сертифікати і дозволені для продажу на території України. Працюючи безпосередньо з постачальниками товару, Виконавець гарантує належну якість продукції.

 1. Повного виконання Виконавцем послуги, яку замовив та оплатив Замовник. У випадку незгоди Замовника з якістю наданої послуги, він має право звернутись до Виконавця та на особистому прийомі у керівника медичного закладу Виконавця (головного лікаря чи директора) або за його дорученням у лікуючого лікаря пояснити свої вимоги щодо отриманої послуги. Така скарга розглядається Виконавцем та приймається рішення щодо можливої компенсації Замовнику чи повернення коштів за надану послугу, про що повідомляється Замовнику.

 

4.5. Пацієнт має право сплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Пацієнтом фіксується вартість Послуги, що діяла на момент здійснення оплати першої частини.

4.6. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий/поточний рахунок Виконавця у відповідності із обраним Пацієнтом способом оплати.

4.7. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, що є дорожчою від первинної, Пацієнт доплачує різницю вартості такої Послуги, а у випадку, якщо сума нової Послуги є дешевшою від первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Виконавцем різниця вартості таких послуг може бути повернута Пацієнту.

4.8. На умовах, що будуть проголошені під час надання Послуги, Виконавець може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.

4.9. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.

4.10. Пацієнти мають можливість отримати індивідуальні знижки від Виконавця на його власний розсуд.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання прийнятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

5.2. У випадку надання Пацієнтом завідомо неправдивих даних, згідно п. 7.2 Оферти, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Пацієнтів не розглядаються.

5.3. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Пацієнта, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

5.5. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Пацієнтом за Послугу Виконавця.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору. У разі настання для Виконавця форс-мажорних обставин, він не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє про це на сайті.

5.7. Усі спори, що виникають з даної Оферти або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Пацієнтом.

5.8. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом за місцезнаходженням Виконавця.

5.9. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.10. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Послуг, оплаченого Пацієнтом або третьою стороною.

5.11. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності.

5.12. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

6.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

6.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

– за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

– за рішенням суду;

– у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

– у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;

– у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

 

 1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Пацієнтам повідомляється, що володільцем та розпорядником   персональних даних Пацієнтів є Виконавець.

7.2. Пацієнт відповідно до п. 6 ч.2. ст. 7. Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем (місцезнаходження: 02081, Україна, м Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 23) персональних даних Пацієнта, що включають:

 • повне ім’я, прізвище, по батькові;
 • паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • рід занять, професію;
 • анкетні дані;
 • адреса реєстрації;
 • дата народження;
 • номер страхового полісу (договору страхування);
 • фото;
 • стать;
 • номер медичної карти;
 • адреса електронної пошти;
 • номер мобільного / домашнього телефону;
 • адреса місця проживання;
 • факс;
 • повне ім’я, прізвище, по батькові уповноваженого представника Пацієнта;
 • номер мобільного / домашнього телефону уповноваженого представника Пацієнта;
 • додаткова інформація, яка зазначається Пацієнтом самостійно;
 • інформація щодо відвідування Пацієнтом Виконавця (Медичного центру ТОВ «Зір сто процентів»); запис на прийом, перелік отриманих послуг, результати медичних та лабораторних досліджень Пацієнта та інша інформація, яка пов’язана з Пацієнтом з наданою йому послугою.

7.3. Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних).

7.4. Цілі обробки персональних даних: надання медичних послуг Пацієнту.

7.5. Персональні дані Пацієнтів будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Пацієнтів будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 7.4. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.6. Пацієнти можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Виконавцю запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

7.8. Пацієнти володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.9. Отримуючи Послуги, кожен Пацієнт надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.п. 7.2.-7.5. цієї Оферти.

7.10. Виконавець має право передати персональні дані Пацієнта третій стороні тільки в наступних випадках:

 • якщо Пацієнт дав письмову згоду на здійснення передачі своїх даних третій особі;
 • якщо передача персональних даних необхідна в межах встановленої законодавством України процедури, зокрема, але не виключно (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.11. Виконавець приймає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення конфіденційності, захисту персональних даних Пацієнтів.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті Виконавця.

8.2. Підписуючи та заповнивши Анкету Пацієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

8.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

А також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Пацієнт, та його громадянства, який отримує послугу, .

8.5. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом. Така інформація є конфіденційною.

8.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.

8.7. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

8.8. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.9. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

8.10. Пацієнти мають право на отримання Послуги тільки у випадку, якщо ними було дотримано всіх вимог цієї Оферти.

8.11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не урегульованих нею, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.12. У разі відмови Пацієнта від отримання ним Послуги, будь-які претензії Пацієнта з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем.

8.13. Оферта затверджена Виконавцем та діє протягом тривалості надання Послуг.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

 

ТОВ «Зір сто процентів»платник податку на прибуток на загальних підставах.

Код ЄДРПОУ 40843086.

Адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будинок 23.

П/р UA 033052990000026008016805904 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 380269.

Тел.: 0-800-758-748

 

Директор                                         Д.Г. Жабоєдов